Tussen Tijuana en Ushuaia: thema’s en regio’s in Latijns-Amerika

Docent(en): Dr. Christien Klaufus (coördinator)
Periode: 2 april – 28 mei, Dinsdag 13.00-16.00, Vrijdag 12.00-15.00
EC: 6
Cursus ID: 134111296Y

Deze multidisciplinaire cursus is onderdeel van de propedeuse van het Bachelor Spaans & Latijns-Amerika Studies. In deze cursus wordt nadruk gelegd op de thematische eenheid van Latijns-Amerika als regio, maar er wordt ook inzicht gegeven in de regionale verschillen en de specifieke kenmerken van subregio’s en landen. De cursus richt zich op de actuele thema’s die belangrijk zijn voor de bestudering van Latijns Amerika en die centraal staan in de ontwikkeling van de regio. Deze thema’s worden gepresenteerd en geanalyseerd in de concrete context van de Latijns Amerikaanse samenleving in al haar geografische en sociale verscheidenheid. Er wordt zowel gesproken over sociale verandering op het platteland als in de steden en deze veranderingen worden geplaatst in een lokale, nationale en internationale context. Na een aantal inleidende colleges, staan per week een subregio centraal en daarbij de kenmerkende problematiek in de betrokken landen.
Per week worden thema’s en subregio’s besproken in hoorcolleges en wordt van de studenten verwacht dat zij literatuur bestuderen en opdrachten maken waarin aan de hand van één land of regio de thematiek verder wordt uitgewerkt in werkcolleges.
Leerdoelen
Hoorcollege-component:

Na het succesvol afronden van dit onderdeel:
- hebben de studenten dieper inzicht verkregen in de inzichten en thema’s die nodig zijn om Latijns-Amerika te begrijpen en die hen uiteindelijk in staat stellen in grote lijnen te kunnen aangeven wat het vakgebied van de Latijns-Amerikanistiek inhoudt;
- weten de studenten de verschillende regio’s in Latijns-Amerika en hun kenmerken te onderscheiden, alsmede een serie belangrijke thema’s benoemen, die hen in staat stellen overeenkomsten en verschillen in de regio te identificeren;
- leren de studenten een aantal wetenschappelijke benaderingen kennen die bij een gemengde sociaal- en geesteswetenschappelijke aanpak horen.

Werkgroepcomponent:
Na het succesvol afronden van dit onderdeel zijn de studenten in staat:
- relevante wetenschappelijke bronnen te bestuderen en hoofd- van bijzaken te onderscheiden door middel van presentaties en KAVV opdrachten (Kerncitaat, Argumenten, Verband, Vraag) per college;
- een verband te leggen tussen de thematische eerste colleges en de daarop volgende landenstudies;
- eerste inzichten van een comparatieve aanpak te hanteren, waarin overeenkomsten en verschillen tussen regio’s met argumenten geïdentificeerd kunnen worden;
- de literatuur te verbinden met de stof uit de hoorcolleges.

Aanbevolen voorkennis
Deze module bouwt voort op (onderdelen uit) de modules “Spanje en Latijns Amerika door de eeuwen heen” en “De wereld in delen”.

Werkvorm
Hoorcollege: 2 x 2 per week
Werkcollege (aansluitend op hoorcollege) 2 x 1 uur per week

Studiemateriaal
Teksten uit boeken en artikelen, en ander mediamateriaal waaronder bewegende beelden en het Internet. De definitieve lijst met studiemateriaal wordt zes weken voor aanvang bekendgemaakt.

Toetsing en toetsdata
Presentaties en verslagen tijdens werkcolleges: 30% week 1 t/m 7
Schriftelijk tentamen: 70%, week 8, 3 uur

Tijdens het werkcollege worden opdrachten gemaakt. Het resultaat van deze opdrachten telt voor 30% mee in de eindbeoordeling. De module wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen van drie uur in week 8, waarvan de beoordeling voor 70% meetelt in het eindcijfer.

Zie voor toetsdata het rooster op https://rooster.uva.nl/
Click here for the course description in the UvA Studiegids.

Registration and Participation

UvA Students

Students registered at the University of Amsterdam can register for the CEDLA courses through SIS.

Students registered at other Dutch universities
BA students that are registered at another Dutch university can register as a guest student Spanish Language and Culture (‘bijvakstudent Spaanse Taal en Cultuur’) at the University of Amsterdam in Studielink.

MA students that are registered at another Dutch university can register through our digital registration form.

Non-students
Persons who are interested in our courses, but are not registered as students at a university, may participate in some courses under certain provisions. Those interested, should provide the secretariat with some information on their background, their background knowledge and their special interest in taking the course. Non-students can register for the courses through our digital registration form

If you have any questions, feel free to contact the CEDLA secretariat. We are open on weekdays from 9.00 to 17.00 hours.

Telephone: +31 20 525 3498
Email: secretariat@cedla.nl


Picture: Kapitanbar (CC BY-NC-SA 2.0)