ALGEMENE INFORMATIEOVER HET ONDERWIJSPROGRAMMA

Het onderwijs van het CEDLA is verdeeld in bachelor- en mastercolleges. Naast de inleidende Basiscursus zijn er verschillende colleges op bachelorniveau. Deze kunnen worden gecombineerd tot een minor Latijns Amerika Studies. De meeste mastercursussen die op het CEDLA worden gegeven zijn werkcolleges die nauw aansluiten bij het eigen onderzoek van de CEDLA-staf. Het is ook mogelijk een vijftien maanden durend masterprogramma te volgen bij het CEDLA, het CMP.

Er bestaan ook andere onderwijsactiviteiten zoals intensieve seminars en een programma van begeleide literatuurstudie (Lecturas Guiadas of Tutorials). Verder is het mogelijk begeleiding te krijgen bij stages, veldonderzoek in Latijns Amerika en bij het schrijven van een scriptie.

Rooster
De bachelor- en mastercolleges worden grotendeels aangeboden in het 8-8-4 systeem dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) hanteert:

Semester 1
blok 1: week 36 – week 43
blok 2: week 44 – week 51
blok 3: week 2 – week 5

Semester 2
blok 4: week 6 – week 13
blok 5: week 14 – week 22
blok 6: week 23 – week 43

De exacte begin- en einddatum staan vermeld bij de beschrijving van iedere cursus. De cursussen vinden plaats op het CEDLA, Roetersstraat 33 te Amsterdam, tenzij anders vermeld.

Studiepunten
De cursuszwaarte wordt berekend volgens het ECTS-systeem (European Credit Transfer System). Eén punt staat voor 28 uur studie. De colleges hebben een zwaarte van 6 EC’s. Mocht men een zwaarder programma willen doen, dan kan men het cursusprogramma aanvullen met een literatuuropdracht of Lecturas Guiadas. Men dient daarvoor zelf contact op te nemen met de betreffende docent.

Toetsing
Cursussen worden afgesloten met een tentamen en/of andere vormen van toetsing, zoals een presentatie of een werkstuk. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de inpassing van de cursus(sen) in hun studieprogramma. Goedkeuring van de eigen faculteit of vakgroep is altijd noodzakelijk als studenten de resultaten van hun CEDLA-cursussen voor hun eigen studie willen laten meetellen. Tentamens zijn altijd schriftelijk. Het gaat hierbij voornamelijk om essayvragen (m.u.v. de Basiscursus). In het algemeen geldt dat als een cursus wordt afgesloten met een tentamen dit de collegestof en opgegeven literatuur betreft. Voor elke cursus geldt een uiterste termijn waarop aan alle verplichtingen moet zijn voldaan. Aan het begin van elke cursus worden de exacte inleverdata doorgegeven.

Vanzelfsprekend is plagiaat niet toegestaan. Het overnemen van elektronische of geschreven teksten van anderen – anders dan als citaat met duidelijke bronvermelding – in een opdracht, paper of scriptie is een ernstig vergrijp waar nauwlettend op wordt gecontroleerd, o.a. met behulp van Ephorus. Bij bewezen plagiaat mag een docent een student verdere deelname aan het college of begeleiding bij de scriptie weigeren en wordt de eigen universiteit hierover geïnformeerd. Tevens heeft in dit geval de examencommissie van het CEDLA het recht een student verdere deelname aan CEDLA-cursussen te ontzeggen.

Deelname en inschrijving
De CEDLA-cursussen zijn in de eerste plaats bestemd voor studenten aan Nederlandse universiteiten. Niet-studerende belangstellenden zijn bij enkele cursussen ook welkom. Hieronder volgt informatie voor studenten en voor niet-studerende belangstellenden.

Inschrijving Algemeen
Voor sommige cursussen is kennis van het Spaans en/of Portugees een vereiste. Enige kennis van deze talen is ook nuttig voor de andere cursussen omdat dit de bestudering van literatuur vergemakkelijkt. Aan de inschrijving en de deelname zijn geen kosten verbonden, noch voor de student noch voor de universiteit. De kosten voor bij de cursus te gebruiken fotokopieën, boeken of syllabi zijn voor de student.
Studenten die willen deelnemen aan Cedla cursussen op masterniveau dienen een bacheloropleiding te hebben afgerond.
Inschrijven is altijd noodzakelijk om aan een cursus te kunnen deelnemen. Voor de cursussen geldt een maximum aantal deelnemers. Bij teveel inschrijvingen zal een selectie plaatsvinden. Bij overinschrijving krijgen studenten voorrang op niet-studenten. Daarna krijgen studenten van deelnemende instellingen voorrang (een overzicht van de deelnemende instellingen is te vinden onder ‘Deelnemende Instellingen’). Het is dus raadzaam tijdig in te schrijven.

Als er voor een cursus een wachtlijst is, worden alle ingeschreven studenten gevraagd zich af te melden indien zij besluiten niet deel te nemen aan de cursus, zodat eventueel studenten van de wachtlijst kunnen worden toegelaten. Indien een student zich niet afmeldt en toch niet meedoet aan de cursus wordt deze student bij een volgende inschrijving onder aan de lijst geplaatst. Voor alle cursussen geldt een aanwezigheidsplicht. Deelnemers worden geacht bij alle colleges aanwezig te zijn en zich af te melden indien zij verhinderd zijn. Wanneer een student te vaak afwezig is geweest wordt deze uitgesloten van deelname aan het tentamen. Soms worden extra opdrachten gegeven ter compensatie van een gemist college.

Inschrijving voor UvA studenten
Studenten aan de Universiteit van Amsterdam kunnen zich via SIS inschrijven voor de vakken van het CEDLA. Ga hiervoor naar de UvA Studiegids en zoek de vakken waarvoor je je wilt aanmelden. Voeg de vakken toe aan de Planner dvm de knop ‘Aanmelden’. Hiervoor moet je ingelogd zijn met je UvA NET ID. Ga naar de Planner, vink de vakken aan en klik op de knop ‘Aanmelden’. Let op: Je kunt je alleen aanmelden voor een vak als de aanmeldperiode open is; het selectievakje is dan zichtbaar. Na aanmelding ontvang je binnen 24 uur een bevestigingsmail. In het tabblad Overzicht Aanmeldingen vind je een overzicht van al je aanmeldingen.

Inschrijving voor niet-UvA studenten
Studenten die aan een andere Nederlandse universiteit staan ingeschreven kunnen zich door middel van het invullen van het elektronische inschrijfformulier voor de desbetreffende cursus. Dit formulier is te vinden onderaan iedere cursus op de CEDLA website. Alle studenten dienen bij aanvang van de cursus een geldige collegekaart te tonen. Iedereen die zich heeft ingeschreven ontvangt voor het begin van de cursus per e-mail een bevestiging. Indien de student geen geldige collegekaart laat zien kan geen tentamenbriefje worden verstrekt.

Inschrijving voor Niet-studenten
Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook mensen die niet als student staan ingeschreven bij een universiteit deelnemen aan enkele cursussen. Niet-studenten kunnen zich per email inschrijven voor de cursus en na toelating het verschuldigde bedrag overmaken op de girorekening van het CEDLA. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk een week voor aanvang van de cursus overgemaakt te zijn. Voor de CEDLA Bachelor cursussen is de prijs € 30,- per EC, voor de Master cursussen is dit € 50,- per EC. Het verschuldigde bedrag dient overgemaakt te worden op de rekening NL51INGB0004990722 van Centrum voor Studie en Documentatie van Latijns Amerika, Amsterdam. Vermeld bij overmaking duidelijk je naam en de titel van de betreffende cursus.

Neem gerust contact op met onze secretariaat mocht u vragen hebben. Wij zijn iedere werkdag tussen 9-17 geopend.

Telephone: +31 20 525 3498 / 2521
Fax: +31 20 625 5127
Email: secretariat@cedla.nl