SPECIALE ONDERWIJSVORMEN

Het CEDLA biedt ook een aantal onderwijsvormen aan met een ander karakter. Deze beogen studenten van verschillende universiteiten te ondersteunen in het voorbereiden van hun individuele afstudeerproject. Tegelijkertijd is het de bedoeling dat de studenten op deze manier kennis kunnen nemen van, en kunnen aansluiten, bij de specifieke onderzoeksbelangstelling van de CEDLA-staf. Het CEDLA is op verschillende manieren behulpzaam bij het begeleiden van individueel leeronderzoek en projecten die moeten leiden tot een afstudeerscriptie. Stafleden van het CEDLA zijn bereid studenten (mede) te begeleiden op de terreinen van hun expertise. Een dergelijke begeleiding moet altijd in goed overleg plaatsvinden met de faculteit en docenten van de betrokken student. Algemene informatie over deelname en inschrijving is te vinden onder ‘Bachelorcursussen en Minor Latijns Amerika Studies’. Voor het YES-programma geldt dat men vóór inschrijving eerst zelf contact op dient te nemen met de betreffende docent.

LECTURAS GUIADAS: TUTORIALS EN LITERATUUROPDRACHTEN

BACHELOR
De lecturas guiadas (Spaans voor literatuuropdrachten) voor bachelorstudenten kunnen een aanvulling zijn op een reeds gevolgde cursus of extra een verdieping op een specifiek thema. Op de volgende pagina’s zijn voorbeelden van een BA lectura guiada cq literatuuropdracht opgenomen. Lecturas guiadas worden in overleg met de docent samen gesteld, eventueel ook op een van de thema’s genoemd onder ‘Research Themes for lecturas guiadas and the YES programme’. Voor een lectura guiada cq literatuuropdracht meldt de student zich aan bij een van de CEDLA docenten. Hierbij geldt dat het aantal studiepunten afhankelijk is van de hoeveelheid literatuur die gelezen wordt. Het maximum is 5 EC’s per literatuuropdracht. Eén EC staat voor 28 uur werktijd. De lecturas guiadas kunnen deel uitmaken van de Minor Latijns Amerika Studies.

MASTER
The lecturas guiadas or tutorials aim to introduce MA students to academic themes and developments in a certain academic field on an individual bases or in small groups of students. The lectura can form part of the preparation for field research or the writing of a thesis. The theme of the lectura can be chosen from the list of themes under ‘Research Themes for lecturas guiadas and the YES programme’ and in consultation with the staff member. There are various ways in which the lectura can be assessed. The assessment will take place during the reading process, in which the reading will be checked and judged by the staff member through abstracts or other forms of written reports that the student will hand in. The lectura will be completed with an oral examination. The amount of ECTs for a lectura guiada depends on the literature that is read. The maximum is 10 ECTS, one ECTs stands for 28 hours of work.

YES-PROGRAMME
The Y(oung) E(xcellent) S(cholars) Programme is meant for excellent Master students from Dutch universities, who want to combine an internship with research for their thesis. The programme is also open for recently graduated students who would like to further specialize in topics that are in line with the CEDLA- research programme and the research themes of the CEDLA- staff. Participants of the YES-Programme will conduct independent research during an agreed period in which they will be closely supervised by a CEDLA- staff member. They will have access to the CEDLA- facilities, including a workplace. In principal, the research period is six months. After the first three months there is a possibility to extend this period. To participate in the YES-programme one needs to contact the relevant staff member before registration. Subsequently, anyone interested in the programme can send a cover letter, including CV, academic transcripts and the choice of subject to the CEDLA secretariat.

  • Lecturas
  • YES

LG 1. OPVOEDING EN CULTUUROVERDRACHT IN LATIJNS AMERIKA
Course lecturer: Dr. Arij Ouweneel
Tel./mail: 020 525 3246 / A.Ouweneel@cedla.nl
Periode: het hele jaar door, op elk gewenst tijdstip
Tijd: individueel, altijd op afspraak; bachelor
Zwaarte: in overleg, in principe voor 10 EC’s

Beschrijving
De relatie tussen de lokale traditie en de mondiale wereldorde wordt in de sociale wetenschappen als een belangrijk probleem ervaren. Door een aantal commentatoren wordt de traditie gehistoriseerd, dat wil zeggen: gezien en ‘veroordeeld’ als residu van het verleden dat uiteindelijk zal plaatsmaken voor een cultuuruiting die past in de moderne tijd. Echter, voor de gebruikers van de traditie wordt hun cultureel bewustzijn juist als kenmerkend onderdeel van de eigen tijd beschouwd. Van historiseren is absoluut geen sprake, eerder het tegendeel. De reden is dat een jongere generatie bewust of onbewust heeft besloten dat traditionele cultuuruitingen nog altijd grote waarde hebben voor de eigen levenswijze in de eigentijdse en mondiale wereld. Het — bewuste of onbewuste — besluit van de jongere generatie staat centraal in deze lectura. De centrale vraag in deze lectura is: Wanneer kiezen jongeren uit de stad voor cultuuruitingen die ook al door de ouders zijn gebruikt en wanneer breken ze daarmee? In het algemeen geldt dat in het verleden elke generatie jongeren voor de keuze heeft gestaan om een cultuur op te bouwen voor het eigen levenspatroon. In de ontwikkelingspsychologie wordt momenteel veel onderzoektijd besteed aan de vrijheid die de jongeren hebben in dit proces. Het is bekend dat kinderen, adolescenten en jongeren een grote vrijheid opeisen en zich vooral richten op hun leeftijdgenoten (peer groups). De studenten analyseren de mogelijke motieven van jongeren in Latijns Amerika — van Amerindiaanse volken tot Libanezen of Hindoestanen — om oude gebruiken in ere te houden en aldus weer levensvatbaar te verklaren voor de eigen tijd. De motieven worden uiteindelijk gecategoriseerd met behulp van het instrumentarium aangeboden in de verplichte literatuur.

Werkwijze
De lectura is bedoeld voor bachelor studenten. De student kan op elk gewenst moment beginnen. Het vak kan ook op afspraak in de vorm van een kleine wekelijkse werkgroep worden gevolgd.

Literatuur
Het verplichte boek is Barbara Rogoff, The Cultural Nature of Human Development, Oxford: University Press, 2003. Samenstelling van de keuze literatuur is geheel afhankelijk van de door de deelnemers gekozen thematiek. Kijk vooral in de wetenschappelijke tijdschriften van onze bibliotheek; laatste tien jaargangen. Kies recente literatuur, toegespitst op Latijns Amerika. LG 2.

______________________________________________________________________________________________________

TOERISME, DUURZAAMHEID EN LOKALE ONTWIKKELING IN LATIJNS AMERIKA
Docent: Dr. Annelou Ypeij
Tel./mail: 020 525.3251 / J.L.Ypeij@cedla.nl
Periode en tijd: individueel of groepsgewijs, altijd op afspraak en overleg
Cursuszwaarte: in overleg

Beschrijving
Wereldwijd neemt het toerisme toe en Latijns Amerika is een bestemming die een groeiende belangstelling kent. Latijns Amerika heeft toeristen dan ook veel te bieden: natuur, strand, inheemse culturen, geschiedenis, architectuur, etc. Hoewel toerisme vaak wordt gezien als een belangrijke ontwikkelingsstrategie, kent het vele gevaren. Buitenlandse investeerders en andere dominante economische actoren kunnen de lokale economische activiteiten gaan overnemen en domineren. Ongelijke verdeling van de opbrengsten van toerisme kunnen de verschillen tussen rijk en arm verder vergroten. Ten aanzien van culturele waarden en identiteiten, kan de plaatselijke bevolking voor dilemma’s worden gesteld. In hun zoektocht naar spirituele ervaringen en authenticiteit bezoeken toeristen inheemse dorpen, terwijl hun komst tegelijkertijd leidt tot lokale processen van interculturele transformatie, modernisering en herinterpretaties van authenticiteit. Er zijn reeds vele sociale conflicten over de zeggenschap over de toeristische ontwikkeling. Bestaande machtsrelaties worden herschikt en nieuwe politieke actoren verschijnen op het toneel. Grote hotels, meer transportmogelijkheden, en een groeiend stroom bezoekers hebben hun impact op de kwaliteit van het landschap, natuur, natuurlijk hulpbronnen en het milieu. Ondanks dergelijke problemen hebben overheden en de lokale bevolking vaak hooggespannen verwachtingen van toerisme als ontwikkelingsstrategie. Het wordt gezien als middel in de strijd voor sociale gerechtigheid en insluiting en tegen armoede en ongelijkheid. Aan de hand van concepten zoals duurzaamheid, sociale in- en uitsluiting, cultuur, authenticiteit, zelfrepresentatie, lokale participatie en lokaal eigendom kunnen de economische, politieke, sociale en culturele veranderingen die zich op lokaal niveau afspelen door de komst van het toerisme inzichtelijk worden gemaakt. Studenten maken een werkschema, formuleren een probleemstelling, verrichten literatuurstudie en schrijven een paper.

Literatuur
Het boek van Martin Mowforth en Ian Munt Tourism and Sustainability. Development, Globalization and New Tourism in the Third World (2004 Routledge, 3e editie) wordt aanbevolen als een introductie in de problematiek.


RESEARCH THEMES FOR LECTURAS GUIADAS AND THE YES PROGRAMME
The lecturas guiadas can also focus on the themes as mentioned below. For more information one can contact the relevant staff member. The lecturas guiadas can also focus on the themes as mentioned below. For more information one can contact the relevant staff member.

Prof. dr. Michiel Baud
• Nation building and inclusion in Latin America
• Social movements and political participation
• Histories of identity and ecology in Ecuador

Dr. Fabio de Castro
• Social Dimension of Biofuel Expansion
• Governance of Protected Areas
• Urban Environmental Sustainability

Dr. Barbara Hogenboom
• The politics of extracting metals, oil and gas in Latin America
• Chinese involvements in Latin America

Dr. Christien Klaufus
• Transforming deathscapes in Latin American metropolises
• Changing social landscapes in medium-sized cities

Prof. dr. Kees Koonings
• Urban, social exclusion and violence
• The political economy of the urban-industrial development
• Democracy and citizenship
• Armed conflict and peace processes

Dr. Arij Ouweneel
Lecturas guiadas are open to bachelor students, see LG 1. Opvoeding en Cultuuroverdracht.
Other possible themes are:
• Cultural Memory Studies
• Performing Counter-Culture, Rebellions and Resistance in Latin America

Dr. Annelou Ypeij
Lecturas guiadas are offered on the Master level:
• Gender studies (5-10 ECT’s), such as social mobility, the metropolitan city and new gender challenges
• Tourism studies (5-10 ECT’s), such as Incatourism, gender and ethnicity.
For a lectura on BA level, see LG 2. Toerisme, Duurzaamheid en Lokale Ontwikkeling in Latijns Amerika.

For a more detailed explanation of these research projects, see ‘CMP Research Themes 2016-2017’.